Work Process

ขั้นตอนการรับและจัดเก็บวัตถุดิบ

กระบวนการตรวจสอบและรับวัตถุดิบจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และวัตถุดิบจะต้องถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ โดยแยกแต่ละหมวดหมู่และโครงการไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายและตรวจสอบ เพื่อทำให้วัตถุดิบสามารถเข้าถึงได้ง่าย และคุณภาพของวัตถุดิบจะได้รับการรักษาไว้ในระหว่างการจัดเก็บ

ขั้นตอนการตัด

การตัดชิ้นงานจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารแสดงรายละเอียดขนาดของส่วนประกอบทั้งหมด ( Part List ) ตามแบบทุกครั้งที่มีการตัดชิ้นงาน เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร

ขั้นตอนการประกอบ

การประกอบชิ้นงานต้องมีการตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนและหลังการประกอบ เพื่อควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท นักประกอบจะต้องตรวจสอบวัสดุที่ใช้ประกอบว่าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ก่อนที่จะเริ่มประกอบ หลังจากการประกอบเสร็จสิ้น นักประกอบจะต้องตรวจสอบชิ้นงานที่ประกอบว่าสมบูรณ์และตรงตามคุณภาพที่ต้องการ โดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่ประกอบมีคุณภาพสูง และตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

เชื่อม 1
เชื่อม 2
เชื่อม 3

ขั้นตอนการเชื่อม

งานเชื่อมที่มีคุณภาพโดยจะต้องมีการดำเนินการโดยช่างเชื่อมมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมและมีใบรับรองจากสถาบันต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในบริษัทฯ

ขั้นตอนการเจียร

เพื่อให้เจียรแต่งชิ้นงานมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในการเจียรแต่งชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องและคุณภาพของงานที่เจียรแต่งตามมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

สี 3

ขั้นตอนการเตรียมผิวชิ้นงานและการทำสี

ในกระบวนการเตรียมผิวของชิ้นงานและทาสีตามความหนาที่ลูกค้ากำหนด จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดความหนาและตรวจสอบคุณภาพของสีอย่างถูกต้อง เช่น ใช้สีเมตรเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับค่าสีที่กำหนด หรือใช้ตัวอ่านสีเพื่อตรวจสอบความตรงตามมาตรฐานสีที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

ส่ง 1
ส่ง 2
S__3465230
ส่ง 4

ขั้นตอนการบรรจุและการขนส่ง

ทีมงานคุณภาพมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบรรจุและขนส่งสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าถูกบรรจุอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทีมงานคุณภาพต้องคำนึงถึง การให้ความสำคัญและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งจะช่วยให้สินค้าถูกส่งถึงที่หมายโดยปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการทำธุรกิจ

17999
S__78168141
S__2531440
S__215777297

ขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งชิ้นงานจะถูกดำเนินการโดยทีมติดตั้งของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้ง และมารตฐานก่อนการติดตั้ง นอกจากนี้ทีมติดตั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของการติดตั้งชิ้นงานทุกครั้ง โดยทีมติดตั้งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยและการติดตั้งชิ้นงานให้แก่ลูกค้าหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการติดตั้งชิ้นงานได้รับการตรวจสอบและมีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม